Kallelse till föreningsstämma i Brf Magnolian 2

När: Måndag den 12 juni 2023, 19:00

Var:  Stabby Prästgård, Söderblomska huset, föreningen bjuder på kvällsfika

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  Kallelsen anslogs på anslagstavlorna samt delades i postfacken den 28 maj 2023.
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  Se valberedningens bilagda förslag.
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
  Se valberedningens bilagda förslag.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  Se valberedningens bilagda förslag.
 16. Val av revisor och revisorsuppleant
  Styrelsen föreslår nuvarande revisor BDO Mälardalen AB.
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  1. Ny stadga
   Ett exemplar av den nya stadgan har funnits på anslagstavlorna i samtliga trapphus  i samband med att kallelsen delades och har funnits att läsa på föreningens hemsida från samma datum. En möjlighet för samtliga att få den via mejl har även erbjudits.
   1. Styrelsen föreslår stämman att anta den föreslagna stadgan med ändringar.
   2. I det fall stadgan antas utan ändringar föreslår styrelsen stämman att ge styrelsen i uppdrag att uppsöka de medlemmar som inte deltog i stämman (fysiskt eller med fullmakt)  för att fråga om skriftliga godkännanden av den antagna stadgan. 

I det fall styrelsen får godkännanden från samtliga medlemmar i föreningen beslutar årsstämman att stadgan gäller från det datum alla medlemmar lämnat sitt godkännande. Information anslås då på anslagstavlorna i trapphusen.

 1. Avslutande 

Information – vad händer i föreningen och i Gemensamhetsanläggningen (GA)

 • Boappa
 • Kommande underhåll
 • Byte av låssystem till taggar enligt stämmobeslut 2022
  • Magnolian 1 installerar samma system för att förenkla i garaget
 • Pågående i GA
  • Den årliga cykelrensningen 
  • Utbyggnad av laddstationer i garaget
  • Underhållsplan till garaget
  • Gårdsgruppen
  • Utbyte av kärlskåpen