Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning – Lämna in denna ansökan, ifyllda och underskrivna i 2 exemplar, i styrelsebrevlådan så tas det upp på nästkommande styrelsemöte.

 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke, och begränsas alltid till en viss tid, normalt ett år.

Vanliga anledningar till andrahandsuthyrning brukar vara att provbo med ny sambo, tillfälliga utlandsstudier eller tillfälligt jobb på annan ort.

 

Allmänt om andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter

Du som medlem i en bostadsrättsförening har enligt lag rätt att hyra ut din bostadsrätt endast om styrelsen ger sitt samtycke. Förutsättningarna för rätten till andrahandsuthyrning anges i föreningens stadgar. Ansökan om upplåtelse i andrahand lämnas skriftligen till styrelsen och ska handläggas skyndsamt samt meddelas utan dröjsmål. Överklagan om nekat tillstånd till uthyrning i andrahand lämnas till Hyresnämnden.

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter

En andrahandsuthyrning innebär ingen förändring i rättsförhållandet mellan dig som medlem och föreningen. Du som bostadsrättsinnehavare som har det yttersta ansvaret om skyldigheterna gentemot föreningen inte uppfylls. Det innebär att eventuell störning som hyresgästen utsätter omgivningen för och eventuell skada som förorsakas föreningen är ditt ansvar.

Lagstöd

För lagar och bestämmelser om dina rättigheter och skyldigheter vid andrahandsuthyrning se Jordabalken kap. 12 om hyra, Bostadsrättslagen kap. 7 om Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter samt föreningens stadgar 26-32 §.