Inbjudan till föreningsstämma 2019

När: 2 april klockan 19.00

Var: Stabby prästgård, Söderblomska huset


Välkomna till föreningens årliga stämma. Det kommer bjudas på fika under mötet och vi hoppas träffa många av er. Årsredovisningen delas ut i postfacken när SBC har skickat den till oss.

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  Styrelsen föreslår stämman att arvodet är 57 120 kronor/år exkl sociala avgifter (uppräknat med prisbasbeloppet från 56 000 kronor 2018).
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorsuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)
 19. Avslutande

Frågestund

Motioner till föreningsstämman

Hej på er!

I början av maj är det dags för föreningsstämma igen i vår förening. Om ni har något som ni vill att vi ska ta upp på stämman så är det hög tid att lämna in motioner till styrelsen. Det exakta datumet för stämman är inte spikat ännu men vi kommer att skicka ut kallelser senast två veckor innan.

Endast ärenden som finns med i kallelsen kan tas upp på stämman, så för att hinna få med dem behöver vi ha in motionerna senast 15 april. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda på Formgatan 3, läggas i någon av styrelsemedlemmarnas brevlådor eller skickas via mail till adressen [email protected].

Vi ses på föreningsstämman!

Cykelrensning

Tillsammans med Magnolian 1 genomför vi nu en utrensning av cyklar. Vi har ju bott här i drygt två år redan och flera lägenheter har hunnit byta ägare, och det är ju lätt att cyklar blir kvar och tar plats i cykelställen.

Eftersom det är ont om plats för cyklar (särskilt utomhus) och vi i styrelsen för Magnolian 1 och styrelsen för Magnolian 2 misstänker att det finns cyklar som inte tillhör någon medlem i våra föreningar (övergivna), har vi beslutat att gallra ut dessa cyklar för att skapa mer utrymme åt våra medlemmar. Detta kommer gå till på följande vis:

Vi i styrelsen kommer under helgen att sätta ett gult band runt samtliga cyklar (cykelställ ute, i garaget och i cykelförråden). Om du äger en eller flera cyklar, ta då bort bandet på dessa innan den 19:e december. De cyklar som ännu är märkta med band vid detta datum anses övergivna och kommer att fraktas bort.

Vi vill i och med denna utrensning också uppmana samtliga medlemmar att respektera att de cykelställ som finns utomhus är reserverade för de cyklar som används som transportmedel på daglig basis. Det betyder att trehjulingar, sparkcyklar etc. får förvaras på annan plats samt att de cyklar som behöver repareras innan de kan användas ska flyttas till eget förråd eller längst in i det bortre hörnet av Parkeringsgaraget (alltså ej i cykelförråd eller cykelställ ute).

Detta är också en säkerhetsåtgärd då många parkerar sina cyklar utanför cykelställen när det är fullt, vilket i värsta fall kan innebära att ett lekande barn får en cykel över sig eller skapa problem för rörelsehindrade. Föreningen har en skyldighet att hålla våra trottoarer fria från alla former av föremål.

Nya rutiner vid felanmälan till JM

I och med garantibesiktningarna som strax är avslutade så kommer JM att ändra rutinerna för att felanmälan. Alla felanmälningar ska nu ske direkt till styrelsen, och vi kommer att fylla i ett formulär på JMs hemsida och få meddelande till dem.

Så istället för att skicka ett mail till JMs kundservice så skickar man nu ett mail till [email protected] och rapporterar problemet.

Förtydligande om garantiåtgärderna

Vi frågade JM om tydligare information angående hur åtgärderna efter garantibesiktningen kommer att skötas och fick ett mer detaljerat svar.

Alla boende kommer att bli kontaktade av hantverkare och boka in tider när det passar båda parter. Boende behöver alltså inte göra något aktivt själva, det är bara att vänta på att bli uppringd. Om ni har speciella krav eller andra önskemål så går det även bra att kontakta hantverkarna i förtid, eller ha en dialog med dem när de ringer upp.

Kontakt med hantverkarna innan uppringning sker via JM.

Garantibesiktning 9-10:e september

Hej!

Nu är det dags för obligatorisk garantibesiktning av samtliga lägenheter. Besiktningen går av stapeln 9-10 sept. och schemat som bifogas är gjort av styrelsen på uppdrag av JM, enligt deras rutiner. Flera lägenheter är uppsatta på samma tid eftersom det inte går att veta i detalj i förväg hur lång tid det behövs för varje lägenhet.

Det är viktigt att JM får åtkomst till alla lägenheter under dessa dagar, då det inte finns någon huvudnyckel till lägenheterna och då detta är det enda tillfället som besiktningen kommer att genomföras av JM. Om det är helt omöjligt för dig den tid du blivit tilldelad finns viss möjlighet till ändring inom angivna dagar. I första hand ber vi er dock be en bekant, en granne eller styrelsen att öppna er lägenhet.

I informationen från JM så står det diverse saker som inte gäller oss, som att man kan sätta låset i serviceläge, och att man ska kontrollera sin golvvärme. Det är antagligen ett standarddokument de skickat ut, och det gäller inte oss.

Behöver du ändra din tid? – Hör snarast av dig till styrelsen antingen via mail, [email protected], eller med ett meddelande i brevlådan i entrén till Formg. 3.

Ifylld blankett lämnas i lägenheten i hallen väl synlig till besiktningsmannen Läs igenom JM:s instruktioner och notera de brister och fel som finns i lägenheten och i allmänna utrymmen på bifogad blankett. Allt ska noteras – hellre för mycket än för lite.

Observera! Vänligen bekräfta planerad garantibesiktning av er lägenhet Det är viktigt att besiktningen av er lägenhet kan genomföras för att ni ska kunna hävda er rätt till åtgärd av eventuella fel och brister. Vi vill därför försäkra oss om att ni har mottagit bifogad information inför garantibesiktningen och att er lägenhet kommer att göras tillgänglig den 9-10 sept. Vänligen bekräfta genom att maila ([email protected]) eller texta ett meddelande, som lämnas i föreningens brevlåda i entrén till Formgatan 3 senast onsdag den 3/9. Ange lägenhetsnummer, namn och kontaktuppgifter (både telefonnummer och mailadress).

Tack på förhand! Vi ser fram emot ett gott samarbete för att genomföra detta projekt på bästa sätt.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Bommar på innergården installerade

Som ni kanske har sett så är bommarna till innergården nu installerade. Det lås som sitter i dem just nu är ett standardlås som till en början bara kan låsas upp med räddningstjänstens huvudnyckel, samt vår fastighetskötarnyckel. SweSafe håller på att ta fram lås som kan låsas upp med de vanliga lägenhetsnycklarna, så det borde fungera snart. Mer info om det när det är klart.

Föreningsstämma 2014

Hej på er!

Det är dags för föreningens årliga stämma där vi kommer att gå igenom året som varit samt planerna för det kommande året. Det kommer att bjudas på fikabröd, kaffe och te under kvällen.

Vi välkomnar varmt fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet. Om du känner dig intresserad får du gärna höra av dig till oss i förväg, då vi har begränsad möjlighet till att knack dörr hos samtliga medlemmar.

Mvh Styrelsen

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd Balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden:
  1. Förslag om sophantering
  2. Förslag om disponering av innergården (odlingslådor)
  3. JM:s slutbesiktning av fastigheten under hösten
  4. Beslut om bommar till innergården
  5. Brandinspektion av fastigheten
  6. Lyktstolpe på gården
  7. Övriga inkomna motioner

Byte av ekonomisk förvaltare

Vi kommer att byta ekonomisk förvaltare efter årsskiftet. Som ni minns så skedde samma sak nu i somras, och vi började få hyresavier från MBF istället för UBC som vi fick tiden efter inflytt. Det beslutet kom från JM. Vi har tagit in anbud från ett flertal ekonomiska förvaltare och kommit från till att Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) har det bästa erbjudandet för vår förening. Vi förstår att det är många byten inom kort tid och vi ber om ursäkt för det.

Bytet innebär att hyresavierna för första kvartalet 2014 kommer att skickas ut relativt sent tyvärr. Vi har dock förlängt sista betalningsdag för första avin till 2014-01-15 för att alla ska få möjlighet att betala in månadsavgiften i tid.

SBC har skickat ut lite information om deras verksamhet och hur du som medlem i Brf Magnolian 2 kan kontakta och ha nytta av SBC som ekonomisk förvaltare.

Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor om bytet, eller om det uppstår problem som dubbla fakturor etc.