Förslag på nya stadgar 2018

Efter att det skett förändringar i de lagar som styr bostadsrätters arbete ska stämman ta ett andra beslut om nya stadgar. Det första beslutet togs på vår extra föreningsstämma i oktober 2017.

Eftersom vi är medlemmar i en förening som heter Bostadsrätterna och har vi valt att övergå till att använda deras mönsterstadgar från och med nu för att underlätta framtida ändringar.

Här kan du läsa förslaget på nya stadgarna.

Inbjudan till föreningsstämma 2018

När: 4 april klockan 19.00

Var: Stabby prästgård, Söderblomska huset


Välkomna till föreningens årliga stämma. Det kommer bjudas på fika, kaffe och te under mötet och vi hoppas träffa många av er.

 

Tyvärr har förändringarna hos SBC gjort att vi inte har möjlighet att dela ut årsredovisningen till er före stämman som vi brukar. Vi kommer hänga ett exemplar på varje anslagstavla några dagar före stämman och samtidigt lägga den på hemsidan, www.magnolian2.se. När vi får den tryckt delar vi ut den i postfacken.

 

Vi välkomnar varmt fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet eller som kan hjälpa till med någon annan kompetens när vi behöver. Om du är intresserad får du gärna höra av dig till oss i förväg eller på stämman. Vi har möten ungefär 10 gånger per år och sköter det mesta som kommer in mellan våra möten via mail.

 

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Genomgång av styrelsens fastställda budget
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden – se baksidan
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om nya stadgar (andra stämmobeslutet, se baksidan)
 18. Genomgång av händelser under året
 19. Inkomna motioner – se baksidan
 20. Stämmans avslutande

 

Frågestund

Inbjudan till extra föreningsstämma

När: Söndagen den 22 oktober kl 11.00

Var: Innergården (vid dåligt väder möts vi i garaget)

Förtäring: Om vädret tillåter bjuder vi på grillad korv och dryck på innergården

[FÖRSLAG TILL NYA STADGAR]

Hej alla!

Det är dags för en extra föreningsstämma då vi har två punkter som behöver fattas beslut om på en föreningsstämma. Det handlar om nya stadgar (första beslutet av två) samt byte till säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter.

 

Preliminär dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av tvâ personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Förslag att anta nya stadgar till föreningen
 8. Förslag att byta ut samtliga ytterdörrar till lägenheterna till säkerhetsdörrar
 1. Stämmans avslutande

 

Stadgarna:

Vi måste anta nya stadgar eftersom det skett förändringar i lagarna som styr bostadsrättsföreningars verksamhet. Förslaget till nya stadgar hänger i ett exemplar att bläddra i varje trappuppgång samt finns att ladda ner eller skriva ut från på hemsidan om man vill ha ett eget.

 

Det nya förslaget är annorlunda uppbyggt än de gamla stadgarna eftersom vi har valt att gå över till sk ‘mönsterstadgar’ som vi får tillgång till via föreningen Bostadsrätterna. Det gör det enklare att uppdatera dem i fortsättningen när vi behöver. Förändringarna i dem handlar först och främst om tid för kallelse till föreningsstämman och en del förtydliganden om jäv och annat. De gamla stadgarna ligger också på hemsidan så en jämförelse går att göra. Skicka gärna frågor om stadgarna till styrelsen innan stämman om ni undrar över något specifikt.

 

För att ändra stadgarna behövs två stämmobeslut, det första tas på den här extrastämman och det andra på den ordinarie föreningsstämman i vår.

 

Säkerhetsdörrar:

Styrelsen föreslår att föreningen byter ut samtliga ytterdörrar till lägenheterna till säkerhetsdörrar samt att föreningen står för kostnaden för bytet. Kostnaden uppskattas till ca 15 000 kronor per dörr men styrelsen avser att ta in minst 2 olika offerter när/om beslut fattas av stämman.

 

Välkomna!  Styrelsen

Hur man rensar vattenlåset till tvättmaskinen

Det är flera medlemmar som hört av sig om att det rinner vatten från tvättmaskinen när den kör. Det är ingen fara, det är inget som har gått sönder eller så. Det enda man behöver göra är att rensa vattenlåset till tvättmaskinen var 2-3e år så ska det inte vara något problem. Vi skrev ihop en guide på hur man går till väga och det borde ta ungefär en kvart att göra det.

Guiden

Efterbesiktning

Tisdagen den 14/4, med start 08:00, är det efterbesiktning av de garantiåtgärder som JM utfört under hösten. Om det är någon av dessa åtgärder som inte utförts alls, eller tillräckligt bra, så är det sista chansen att få det besiktigat nu. Efter detta går det inte att få det åtgärdat av JM längre. För att lägenheter ska kunna besiktigas måste någon med nyckel till den vara närvarande. Antingen ni själva eller om ni lämnar nyckeln till någon.

Besiktningen gäller alltså bara de saker som noterades under garantibesiktningen i höstas, och inte nya skador som uppträtt sen dess. I och med att garantin för ytskikt och vitvaror tog slut i höstas så ansvarar JM endast för de skador som uppstod innan dess. Byggnation är det dock 5 års garanti på.

Citat från JMs hemsida (http://www.jm.se/bostader/trygghetspaket/)

Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år (två år för småhus) med undantag för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år.

 

Motioner till föreningsstämman

Hej på er!

I början av maj är det dags för föreningsstämma igen i vår förening. Om ni har något som ni vill att vi ska ta upp på stämman så är det hög tid att lämna in motioner till styrelsen. Det exakta datumet för stämman är inte spikat ännu men vi kommer att skicka ut kallelser senast två veckor innan.

Endast ärenden som finns med i kallelsen kan tas upp på stämman, så för att hinna få med dem behöver vi ha in motionerna senast 15 april. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda på Formgatan 3, läggas i någon av styrelsemedlemmarnas brevlådor eller skickas via mail till adressen [email protected].

Vi ses på föreningsstämman!

Vintertider!

Hej. För att underlätta för de som plogar bort snön kring fastigheten är det bra om ni som har cyklar ute ställer dem i de cykelställ som finns.

Cykelrensning

Tillsammans med Magnolian 1 genomför vi nu en utrensning av cyklar. Vi har ju bott här i drygt två år redan och flera lägenheter har hunnit byta ägare, och det är ju lätt att cyklar blir kvar och tar plats i cykelställen.

Eftersom det är ont om plats för cyklar (särskilt utomhus) och vi i styrelsen för Magnolian 1 och styrelsen för Magnolian 2 misstänker att det finns cyklar som inte tillhör någon medlem i våra föreningar (övergivna), har vi beslutat att gallra ut dessa cyklar för att skapa mer utrymme åt våra medlemmar. Detta kommer gå till på följande vis:

Vi i styrelsen kommer under helgen att sätta ett gult band runt samtliga cyklar (cykelställ ute, i garaget och i cykelförråden). Om du äger en eller flera cyklar, ta då bort bandet på dessa innan den 19:e december. De cyklar som ännu är märkta med band vid detta datum anses övergivna och kommer att fraktas bort.

Vi vill i och med denna utrensning också uppmana samtliga medlemmar att respektera att de cykelställ som finns utomhus är reserverade för de cyklar som används som transportmedel på daglig basis. Det betyder att trehjulingar, sparkcyklar etc. får förvaras på annan plats samt att de cyklar som behöver repareras innan de kan användas ska flyttas till eget förråd eller längst in i det bortre hörnet av Parkeringsgaraget (alltså ej i cykelförråd eller cykelställ ute).

Detta är också en säkerhetsåtgärd då många parkerar sina cyklar utanför cykelställen när det är fullt, vilket i värsta fall kan innebära att ett lekande barn får en cykel över sig eller skapa problem för rörelsehindrade. Föreningen har en skyldighet att hålla våra trottoarer fria från alla former av föremål.

Nya rutiner vid felanmälan till JM

I och med garantibesiktningarna som strax är avslutade så kommer JM att ändra rutinerna för att felanmälan. Alla felanmälningar ska nu ske direkt till styrelsen, och vi kommer att fylla i ett formulär på JMs hemsida och få meddelande till dem.

Så istället för att skicka ett mail till JMs kundservice så skickar man nu ett mail till [email protected] och rapporterar problemet.