Gemensamt ansvar

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar, det vill säga våra fastigheter med 56 lägenheter och gemensamma ytor. Månadsavgiften motsvarar dels andelens storlek och dels kostnaderna för att förvalta föreningens tillgångar och egendomar. På så vis är det vårt gemensamma ansvar att vara varsamma med våra fastigheter och samtidigt hålla kostnaderna nere. Nedan följer rekommendationer för alla medlemmar:

  • Underhåll den egna bostaden väl och renoveringar ska ske på ett fackmannamässigt sätt, gärna med hjälp av fackman. Detta är viktigt inte minst med tanke på att du som enskild medlem kan bli ensam kostnadsansvarig för skador på fastigheten om de beror på din oaktsamhet eller om du på annat sätt inte visat tillräckligt ansvar.
  • Meddela alltid föreningens styrelse innan du påbörjar renovering av våtutrymmen. Vattenskador, som oftast beror på otillräckligt eller otillbörligt underhållna våtutrymmen, är enormt kostsamma att åtgärda både för föreningen och de enskilda medlemmarna.
  • Låt denna omsorg också gälla alla gemensamma utrymmen som trappor och portar, garage, källsorteringen och innergården.
  • Följ alltid de föreskrifter föreningens styrelse delat ut eller på annat sätt anslagit i de gemensamma utrymmena eller här på hemsidan.

Om ovan rekommendationer följs innebär detta inte bara begränsade kostnader för föreningen, utan också trivsel bland medlemmarna och minimal irritation oss emellan.