Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning – Lämna in denna ansökan, ifyllda och underskriven i två exemplar, i styrelsebrevlådan.

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Andrahandsuthyrning beviljas för maximalt 12 månader i taget.

Vanliga anledningar till andrahandsuthyrning brukar vara att prova att sammanbo med någon, tillfälliga utlandsstudier eller tillfälligt jobb på annan ort.

Allmänt om andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter
Du som medlem i en bostadsrättsförening har enligt lag rätt att hyra ut din bostadsrätt endast om styrelsen ger sitt samtycke. Förutsättningarna för rätten till andrahandsuthyrning anges i föreningens stadgar. Ansökan om upplåtelse i andrahand lämnas skriftligen till styrelsen och ska handläggas skyndsamt samt meddelas utan dröjsmål. Överklagan om nekat tillstånd till uthyrning i andrahand lämnas till Hyresnämnden.

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter
En andrahandsuthyrning innebär ingen förändring i rättsförhållandet mellan dig som medlem och föreningen. Du som bostadsrättsinnehavare som har det yttersta ansvaret om skyldigheterna gentemot föreningen inte uppfylls. Det innebär att eventuell störning som hyresgästen utsätter omgivningen för och eventuell skada som förorsakas föreningen är ditt ansvar.

Avgift för andrahandsupplåtelse (stadgan 8 §)
Föreningen tar ut en årlig avgift på högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas avgiften på det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Lagstöd
För lagar och bestämmelser om dina rättigheter och skyldigheter vid andrahandsuthyrning se Jordabalken kap. 12 om hyra, Bostadsrättslagen kap. 7 om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter samt föreningens stadgar.