Inbjudan till föreningsstämma 2018

När: 4 april klockan 19.00

Var: Stabby prästgård, Söderblomska huset


Välkomna till föreningens årliga stämma. Det kommer bjudas på fika, kaffe och te under mötet och vi hoppas träffa många av er.

 

Tyvärr har förändringarna hos SBC gjort att vi inte har möjlighet att dela ut årsredovisningen till er före stämman som vi brukar. Vi kommer hänga ett exemplar på varje anslagstavla några dagar före stämman och samtidigt lägga den på hemsidan, www.magnolian2.se. När vi får den tryckt delar vi ut den i postfacken.

 

Vi välkomnar varmt fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet eller som kan hjälpa till med någon annan kompetens när vi behöver. Om du är intresserad får du gärna höra av dig till oss i förväg eller på stämman. Vi har möten ungefär 10 gånger per år och sköter det mesta som kommer in mellan våra möten via mail.

 

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Genomgång av styrelsens fastställda budget
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden – se baksidan
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om nya stadgar (andra stämmobeslutet, se baksidan)
 18. Genomgång av händelser under året
 19. Inkomna motioner – se baksidan
 20. Stämmans avslutande

 

Frågestund