Inbjudan till extra föreningsstämma

När: Söndagen den 22 oktober kl 11.00

Var: Innergården (vid dåligt väder möts vi i garaget)

Förtäring: Om vädret tillåter bjuder vi på grillad korv och dryck på innergården

[FÖRSLAG TILL NYA STADGAR]

Hej alla!

Det är dags för en extra föreningsstämma då vi har två punkter som behöver fattas beslut om på en föreningsstämma. Det handlar om nya stadgar (första beslutet av två) samt byte till säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter.

 

Preliminär dagordning

  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
  2. Val av stämmoordförande
  3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
  4. Fastställande av dagordningen
  5. Val av tvâ personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
  6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  7. Förslag att anta nya stadgar till föreningen
  8. Förslag att byta ut samtliga ytterdörrar till lägenheterna till säkerhetsdörrar
  1. Stämmans avslutande

 

Stadgarna:

Vi måste anta nya stadgar eftersom det skett förändringar i lagarna som styr bostadsrättsföreningars verksamhet. Förslaget till nya stadgar hänger i ett exemplar att bläddra i varje trappuppgång samt finns att ladda ner eller skriva ut från på hemsidan om man vill ha ett eget.

 

Det nya förslaget är annorlunda uppbyggt än de gamla stadgarna eftersom vi har valt att gå över till sk ‘mönsterstadgar’ som vi får tillgång till via föreningen Bostadsrätterna. Det gör det enklare att uppdatera dem i fortsättningen när vi behöver. Förändringarna i dem handlar först och främst om tid för kallelse till föreningsstämman och en del förtydliganden om jäv och annat. De gamla stadgarna ligger också på hemsidan så en jämförelse går att göra. Skicka gärna frågor om stadgarna till styrelsen innan stämman om ni undrar över något specifikt.

 

För att ändra stadgarna behövs två stämmobeslut, det första tas på den här extrastämman och det andra på den ordinarie föreningsstämman i vår.

 

Säkerhetsdörrar:

Styrelsen föreslår att föreningen byter ut samtliga ytterdörrar till lägenheterna till säkerhetsdörrar samt att föreningen står för kostnaden för bytet. Kostnaden uppskattas till ca 15 000 kronor per dörr men styrelsen avser att ta in minst 2 olika offerter när/om beslut fattas av stämman.

 

Välkomna!  Styrelsen