Föreningsstämma 2014

Hej på er!

Det är dags för föreningens årliga stämma där vi kommer att gå igenom året som varit samt planerna för det kommande året. Det kommer att bjudas på fikabröd, kaffe och te under kvällen.

Vi välkomnar varmt fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet. Om du känner dig intresserad får du gärna höra av dig till oss i förväg, då vi har begränsad möjlighet till att knack dörr hos samtliga medlemmar.

Mvh Styrelsen

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd Balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden:
  1. Förslag om sophantering
  2. Förslag om disponering av innergården (odlingslådor)
  3. JM:s slutbesiktning av fastigheten under hösten
  4. Beslut om bommar till innergården
  5. Brandinspektion av fastigheten
  6. Lyktstolpe på gården
  7. Övriga inkomna motioner