Inbjudan till föreningsstämma 2019

När: 2 april klockan 19.00

Var: Stabby prästgård, Söderblomska huset


Välkomna till föreningens årliga stämma. Det kommer bjudas på fika under mötet och vi hoppas träffa många av er. Årsredovisningen delas ut i postfacken när SBC har skickat den till oss.

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  Styrelsen föreslår stämman att arvodet är 57 120 kronor/år exkl sociala avgifter (uppräknat med prisbasbeloppet från 56 000 kronor 2018).
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorsuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)
 19. Avslutande

Frågestund