Kallelse till extra föreningsstämma 2022

Ärende: första stämmobeslutet av två avseende stadgeändring

När: Lördag 23 april klockan 15.00

Var:  Stämman hålls på innergården. Medtag gärna egen stol, vid snö eller regn hålls stämman i garaget. 

Orsak: Vår ekonomiska förvaltare (SBC) har höjt avgifterna för föreningen vid pantsättning och lägenhetsöverlåtelse (vår stadga § 8). Rätten för föreningen att ta ut avgiften från medlemmen är angiven i stadgan och måste därför anpassas till  SBC:s höjning. Vi använder föreningen Bostadsrätternas mönsterstadga och det har gjorts mindre justeringar i texten sedan vi senast uppdaterade vår stadga 2018 varför vi nu gör de förändringarna samtidigt. Varje förändring är kommenterad i marginalen i den utskrivna stadgan. Vår nuvarande stadga finns på vår hemsida.

Spara: Spara den utdelade stadgan till den ordinarie stämman för då ska den tas i ett andra stämmobeslut och vi skriver inte ut den på nytt. Den finns även att läsa på vår hemsida under fliken Om föreningen/ Stadga. På hemsidans första sida hittar du även kallelser till årets föreningsstämmor när de är aktuella.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  Kallelsen anslogs på föreningens hemsida, på anslagstavlorna samt delades i postfacken den 31 mars 2022.
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag till nya stadgar – första stämmobeslutet av två
 9. Avslutande

OBSERVERA!

Motioner till ordinarie stämma den 31 maj ska vara skickade till styrelsens mejl senast den 1 maj.