Inbjudan till föreningsstämma 2021

Kallelse till föreningsstämma i Brf Magnolian 2

När: Onsdag, 2 juni klockan 19.00

Var:  Stämman hålls på innergården och på grund av pandemin bjuds inte på något fika.
Vid regn hålls stämman i garaget, medtag egen stol. 

Pandemin: På grund av den rådande pandemin uppmanar vi er att enbart närvara med en
person per lägenhet. Medtag gärna en egen stol för att enklare hålla avstånd.
Behöver du hjälp att bära en stol så hör av dig till styrelsen via mail. 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  Kallelsen anslogs på anslagstavlorna samt delades i postfacken den 19 maj 2021.
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  Styrelsen föreslår stämman att besluta att arvodet för 2021 uppgår till 58 471 kronor exkl. sociala avgifter (uppräknat med den procentuella förändringen i prisbasbeloppet från 58 102 kronor år 2020).
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorsuppleant
  Styrelsen föreslår att BDO Mälardalen AB väljs till ny revisor då vår tidigare revisor avsagt sig uppdraget. 
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  Det  har inte inkommit några motioner.
 19. Avslutande