Inbjudan till föreningsstämma 2020

När: 3 juni klockan 19.00

Var: Stämman hålls på innergården och pga coronapandemin bjuds inte på något fika. Vid regn hålls stämman i garaget. Medtag egen stol vid behov, behöver du hjälp att ta med en stol hör av dig till styrelsen.

Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår stämman att styrelsens arvode är 58 102 kronor/år exkl. sociala avgifter
(uppräknat med prisbasbeloppet från 57 120 kronor 2019).
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och revisorsuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Det
har inte inkommit några motioner till stämman.
19. Avslutande

Frågestund