Kallelse till extra föreningsstämma 2022

Ärende: första stämmobeslutet av två avseende stadgeändring

När: Lördag 23 april klockan 15.00

Var:  Stämman hålls på innergården. Medtag gärna egen stol, vid snö eller regn hålls stämman i garaget. 

Orsak: Vår ekonomiska förvaltare (SBC) har höjt avgifterna för föreningen vid pantsättning och lägenhetsöverlåtelse (vår stadga § 8). Rätten för föreningen att ta ut avgiften från medlemmen är angiven i stadgan och måste därför anpassas till  SBC:s höjning. Vi använder föreningen Bostadsrätternas mönsterstadga och det har gjorts mindre justeringar i texten sedan vi senast uppdaterade vår stadga 2018 varför vi nu gör de förändringarna samtidigt. Varje förändring är kommenterad i marginalen i den utskrivna stadgan. Vår nuvarande stadga finns på vår hemsida.

Spara: Spara den utdelade stadgan till den ordinarie stämman för då ska den tas i ett andra stämmobeslut och vi skriver inte ut den på nytt. Den finns även att läsa på vår hemsida under fliken Om föreningen/ Stadga. På hemsidans första sida hittar du även kallelser till årets föreningsstämmor när de är aktuella.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  Kallelsen anslogs på föreningens hemsida, på anslagstavlorna samt delades i postfacken den 31 mars 2022.
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag till nya stadgar – första stämmobeslutet av två
 9. Avslutande

OBSERVERA!

Motioner till ordinarie stämma den 31 maj ska vara skickade till styrelsens mejl senast den 1 maj.

Inbjudan till föreningsstämma 2021

Kallelse till föreningsstämma i Brf Magnolian 2

När: Onsdag, 2 juni klockan 19.00

Var:  Stämman hålls på innergården och på grund av pandemin bjuds inte på något fika.
Vid regn hålls stämman i garaget, medtag egen stol. 

Pandemin: På grund av den rådande pandemin uppmanar vi er att enbart närvara med en
person per lägenhet. Medtag gärna en egen stol för att enklare hålla avstånd.
Behöver du hjälp att bära en stol så hör av dig till styrelsen via mail. 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  Kallelsen anslogs på anslagstavlorna samt delades i postfacken den 19 maj 2021.
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  Styrelsen föreslår stämman att besluta att arvodet för 2021 uppgår till 58 471 kronor exkl. sociala avgifter (uppräknat med den procentuella förändringen i prisbasbeloppet från 58 102 kronor år 2020).
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorsuppleant
  Styrelsen föreslår att BDO Mälardalen AB väljs till ny revisor då vår tidigare revisor avsagt sig uppdraget. 
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  Det  har inte inkommit några motioner.
 19. Avslutande

Inbjudan till föreningsstämma 2020

När: 3 juni klockan 19.00

Var: Stämman hålls på innergården och pga coronapandemin bjuds inte på något fika. Vid regn hålls stämman i garaget. Medtag egen stol vid behov, behöver du hjälp att ta med en stol hör av dig till styrelsen.

Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Styrelsen föreslår stämman att styrelsens arvode är 58 102 kronor/år exkl. sociala avgifter
(uppräknat med prisbasbeloppet från 57 120 kronor 2019).
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och revisorsuppleant
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Det
har inte inkommit några motioner till stämman.
19. Avslutande

Frågestund

Inbjudan till föreningsstämma 2019

När: 2 april klockan 19.00

Var: Stabby prästgård, Söderblomska huset


Välkomna till föreningens årliga stämma. Det kommer bjudas på fika under mötet och vi hoppas träffa många av er. Årsredovisningen delas ut i postfacken när SBC har skickat den till oss.

 

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  Styrelsen föreslår stämman att arvodet är 57 120 kronor/år exkl sociala avgifter (uppräknat med prisbasbeloppet från 56 000 kronor 2018).
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorsuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)
 19. Avslutande

Frågestund

Förslag på nya stadgar 2018

Efter att det skett förändringar i de lagar som styr bostadsrätters arbete ska stämman ta ett andra beslut om nya stadgar. Det första beslutet togs på vår extra föreningsstämma i oktober 2017.

Eftersom vi är medlemmar i en förening som heter Bostadsrätterna och har vi valt att övergå till att använda deras mönsterstadgar från och med nu för att underlätta framtida ändringar.

Här kan du läsa förslaget på nya stadgarna.

Inbjudan till föreningsstämma 2018

När: 4 april klockan 19.00

Var: Stabby prästgård, Söderblomska huset


Välkomna till föreningens årliga stämma. Det kommer bjudas på fika, kaffe och te under mötet och vi hoppas träffa många av er.

 

Tyvärr har förändringarna hos SBC gjort att vi inte har möjlighet att dela ut årsredovisningen till er före stämman som vi brukar. Vi kommer hänga ett exemplar på varje anslagstavla några dagar före stämman och samtidigt lägga den på hemsidan, www.magnolian2.se. När vi får den tryckt delar vi ut den i postfacken.

 

Vi välkomnar varmt fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet eller som kan hjälpa till med någon annan kompetens när vi behöver. Om du är intresserad får du gärna höra av dig till oss i förväg eller på stämman. Vi har möten ungefär 10 gånger per år och sköter det mesta som kommer in mellan våra möten via mail.

 

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Genomgång av styrelsens fastställda budget
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Beslut om arvoden – se baksidan
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Beslut om nya stadgar (andra stämmobeslutet, se baksidan)
 18. Genomgång av händelser under året
 19. Inkomna motioner – se baksidan
 20. Stämmans avslutande

 

Frågestund